GİZLİLİK İLKELERİMİZ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA BİLGİLER

Aşağıdaki bilgiler, hizmetlerimizi Türkiye’de kullanıyor olmanız durumunda geçerlidir. Farklı bir ülkede ikamet ediyorsanız hangi koşullara tabi olduğunuzu açıklayan Privacy Policy (İngilizce) sayfamızı ziyaret etmenizi öneririz.

Yürürlük Tarihi: 4 Ekim 2021

MOBİL UYGULAMA ARACILIĞIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Müneccim Medya Yayıncılık Ltd. Şti. ("Şirket") tarafından sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI Mobil uygulamamız aracılığıyla şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz;

  1. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve üye girişinin yapılabilmesi,
  2. Üyelik sözleşmesinin ifası,
  3. Mobil uygulama üzerinden iletilen sorun, istek veya önerilerin çözümlenmesi,
  4. Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
  5. Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
  6. Size özel dijital içerik ve hizmetlerin sunulması, bu hizmetlerin iyileştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
  7. İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verilerinizin işlenmesi;

  1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI Yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ Mobil uygulamamız aracılığıyla şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz elektronik ortamda otomatik olarak toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya yukarıdaki amaçlar için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Bilgilerinizi tutmak için herhangi bir hukuki gerekçemiz yok ise, geçerli kanunların gerektirdiği şekilde bilgilerinizi sileceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ Veri sahibi olarak şirketimize başvurarak;
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kanunun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak kvkk"@"muneccim.app e-posta adresine ya da aşağıda bilgileri yer alan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Müneccim Medya Yayıncılık Ltd.Şti.
Mersis No: 0627099703100001
KEP Adresi: [email protected]
Tel: +90 850 885 08 14

Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.